Regulamin obiektu SKT przy al. Wojska Polskiego 127

Zachęcamy do zapoznanie się z regulaminem obiektu SKT przy al. Wojska Polskiego 127. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.06.2024

Regulamin Korzystania z kortów skt_k

Regulamin korzystania z kortów tenisowych SKT

 przy alei Wojska Polskiego 127, w Szczecinie

        Postanowienia ogólne

 1. Zarządcą obiektu sportowego, położonego przy Alei Wojska Polskiego 127, w Szczecinie (dalej „Obiekt Sportowy”), jest Szczeciński Klub Tenisowy, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, z siedzibą w Szczecinie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000005877, NIP 852114584 (dalej „SKT”).
 1. Obiekt Sportowy obejmuje w szczególności korty tenisowe: 
 1. zewnętrzne (nawierzchnia – mączka ceglana) o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i kort centralny;
 2. w Hali Kia Polmotor Arena (nawierzchnia akrylowa twarda) o numerach 1, 2 i 3.
 1. Obiekt Sportowy czynny jest: 
 1. od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 – 22:00,
 2. w weekendy – w godzinach od 7:00 – 20:00.
 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Obiektu Sportowego wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
 1. Korzystający z  kortów tenisowych zobowiązani są do:

 a) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy, przystosowanej dla kortu tenisowego odpowiedniej nawierzchni, a w przypadku korzystania z kortów tenisowych w Hali Kia Polmotor Arena – w obuwiu zmiennym, o podeszwie nie zostawiającej śladów oraz nie posiadającej śladów używania, na nawierzchni z mączki ceglanej;

 b) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu;

 c) zachowania czystości i porządku, w szczególności wyrzucania pozostawionych po sobie śmieci, a w przypadku korzystania z kortu o nawierzchni z mączki ceglanej – do jego zasiatkowania, przed upływem czasu, na jaki zarezerwowany był kort;

d) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi Obiektu Sportowego.

 1. Na terenie Obiektu Sportowego zabrania się:
 1. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych;
 2. zakłócania i utrudniania gry innym korzystającym;
 3. fotografowania przez osoby trzecie kortów, podczas trwania treningu lub gry, bez zgody osób przebywających na korcie lub ich opiekunów.
 4. spożywania napojów kolorowych bez zabezpieczenia (soki, napoje izotoniczne itp.) w przypadku korzystania z kortów w Hali Kia Polmotor Arena.
 1. Pracownik SKT może odmówić wstępu na kort lub zażądać jego opuszczenia, w przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego zasad, określonych w pkt. 5 lub 6.
 1. Osoba, której działanie lub zaniechanie doprowadzi do zniszczenia lub uszkodzenia Obiektu Sportowego, jakiejkolwiek jego części lub wyposażenia Obiektu Sportowego, zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej szkody, poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego lub zwrot równowartości uszkodzonego mienia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. Korzystający z kortów tenisowych, a w przypadku osób małoletnich, ich prawni opiekunowie, powinni być świadomi stanu zdrowia swojego lub korzystających z kortów tenisowych małoletnich.                          W przypadku posiadania wiedzy o niewłaściwym stanie zdrowia lub jego pogorszeniu w trakcie gry, korzystający zobowiązany jest do zaniechania korzystania z kortu.
 1. Wszelkie uwagi, skargi lub wnioski, dotyczące stanu lub funkcjonowania Obiektu Sportowego, należy zgłaszać w biurze SKT, a w razie niemożliwości, pracownikowi SKT, odpowiedzialnemu za obsługę kortów, niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości.
 1. Część Obiektu Sportowego jest monitorowana. Administratorem danych osobowych, w postaci wizerunku osób korzystających z Obiektu Sportowego, jest Miejski Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Szafera 7.
 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z kortów tenisowych jest Szczeciński Klub Tenisowy Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z siedzibą w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 127.               Z administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem lub mailowo: skt@sktszczecin.pl. Dane zbierane są do celów rezerwacji kortów tenisowych i obsługi tej rezerwacji, rozliczania płatności z tytułu rezerwacji i korzystania z kortu tenisowego oraz dochodzenia roszczeń, związanych z korzystaniem z Obiektu Sportowego. Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dla celów weryfikacji prawa do rabatu, dla posiadaczy kart sportowych – danych tej karty, a dla celów dochodzenia roszczeń również adres zamieszkania. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa dostępu, sprostowania, usunięcia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rezerwacje kortów tenisowych oraz opłaty

 1. Warunkiem korzystania z kortów tenisowych, jest rezerwacja kortu i uprzednie uiszczenie opłaty.
 1. Opłata za rezerwację kortu tenisowego pobierana jest w wysokości, zgodnej z cennikiem kortów.              W przypadku:
 1. skorzystania z rezerwacji – opłata podlega zaliczeniu na opłatę z tytułu najmu kortu,
 2. odwołania rezerwacji na nie mniej, niż 24 godziny, przed godziną rozpoczęcia najmu – nie podlega pobraniu, a pobrana podlega zwrotowi,
 3. nie odwołania rezerwacji z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, przed godziną rozpoczęcia najmu i nie skorzystania z rezerwacji – nie podlega zwrotowi.
 1. Najem kortu na godzinę, oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej lub od czasu rozpoczynającego się pół godziny, po pełnej godzinie zegarowej. Za koniec najmu przyjmuje się moment zakończenia gry i zebrania piłek, a w przypadku kortu o nawierzchni z mączki ceglanej, także zakończenia siatkowania. Spóźnienie się na zarezerwowaną godzinę nie upoważnia do rabatów, czy zniżek.
 1. Rezerwacji kortu należy dokonać z wyprzedzeniem w biurze SKT, telefonicznie pod nr. tel. 91 422 00 49, 691 193 848  lub za pośrednictwem portalu:  https://panel.tenis4u.pl
 1. Cennik kortów tenisowych obowiązuje sezonowo, z podziałem na sezon letni, tj. korty otwarte, bez oświetlenia, korty otwarte z oświetleniem, sezon zimowy, tj. korty kryte pod balonem, z oświetleniem i ogrzewaniem oraz całoroczna Hala Tenisowa Kia Polmotor Arena.
 1. Aktualny cennik kortów oraz szkółek tenisowych dostępny jest w recepcji SKT oraz na stronie internetowej https://sktszczecin.pl/
 1. Opłaty za kort należy dokonywać przed grą, przed wejściem na kort, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 1. Posiadacze kart sportowych Multi Sport, Medicover Sport lub innych, honorowanych przez SKT, zobowiązani są skorzystać z karty i okazać dokument tożsamości, przed wejściem na kort. W przypadku nieskorzystania z karty lub nieokazania dokumentu tożsamości przed wejściem na kort, korzystający nie jest uprawniony do zniżki.
 1. SKT może odmówić rezerwacji lub ją odwołać w przypadku, gdy korzystający posiada jakiekolwiek zaległości finansowe wobec SKT.

Rezerwacje kortów oraz opłaty za wynajem dla Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Tenisowych, z terenu Gminy Miasta Szczecina, posiadających Licencję PZT

 1. Uczniowskie Kluby Tenisowe, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 ze zm.) z terenu Gminy Miasto Szczecin, mogą wynajmować, na potrzeby dydaktyczno – szkoleniowe, jeden kort w Hali Tenisowej Kia Pomotor Arena, w godzinach od 08:00 do 09:00, od poniedziałku do niedzieli. Cena najmu kortu regulowana jest Zarządzeniem Nr 477/22 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia 27 października 2022 r., w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych, znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, umieszczonym na stronie www.mosrir.szczecin.pl., a  w przypadku zmiany tego Zarządzenia lub wprowadzenia nowego – zgodnie ze zmienionym lub nowym Zarządzeniem.
 1. Kluby należące do Polskiego Związku Tenisowego z terenu Gminy Miasto Szczecin mogą wynajmować na potrzeby dydaktyczno – szkoleniowe pięć kortów tenisowych – kortów o numerach 3, 4, 5, 7, oraz kort centralny, w godzinach od 13:00 do 18:00, od poniedziałku do niedzieli. Cena najmu kortu w tym przypadku regulowana jest Zarządzeniem Nr 477/22 Prezydenta Miasta Szczecina, z dnia 27 października 2022 r., w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych, znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, a w przypadku zmiany tego Zarządzenia lub wprowadzenia nowego – zgodnie ze zmienionym lub nowym Zarządzeniem.
 1. Warunkiem rezerwacji kortów tenisowych, zgodnie z pkt. 22 lub 23,  jest złożenie przez uprawniony podmiot rezerwacji kortu na adres e-mail: skt@sktszczecin.pl. Przyjęcie rezerwacji uważa się za ważne, po otrzymaniu przez uprawniony podmiot, od SKT, potwierdzenia zwrotnego, o dostępności kortów i przyjęciu rezerwacji. Płatność za rezerwację dokonywana jest przed rozpoczęciem gry w biurze SKT. Pozostałe postanowienia Regulaminu, w zakresie rezerwacji i płatności stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że odwołanie rezerwacji może nastąpić na adres e-mail skt@sktszczecin.pl, z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 48 godzin.

Telefony alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe: 112

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

SKT: 91 422 00 49, 691 193 848